Algemene voorwaarden familieopstellingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je bent ingeschreven voor een familieopstelling (individueel of groepsgewijs).

1. Definities en begrippen
1.1 Opdrachtnemer:
 Psychologiepraktijk Betuwe (Mw. Esteri Brussaard, GZ-psycholoog BIG)
1.2 Opdrachtgever: de persoon voor wie opdrachtnemer haar diensten verleent.
1.3 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, die schriftelijk (op de website) is medegedeeld.
1.4 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder psychologisch begeleiding, coaching, familieopstelling en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
1.5 Bestelling: een opdracht aan opdrachtnemer om een op haar website aangeboden dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

2. Bedrijfsomschrijving
Psychologiepraktijk Betuwe richt zich op psychologische hulpverlening in Generalistische Basis GGZ en familieopstellingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin. Psychologiepraktijk Betuwe is gevestigd aan De Chamotte 4a, 4191GT Geldermalsen en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 70630771.

 3. Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden
3.1
 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

4. Opdrachtverlening
4.1.
 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door opdrachtnemer, dan wel door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde (digitale) schriftelijke overeenkomst, dan wel door het invullen van digitale formulieren via de website, dan wel door het voldoen van de (eerste) (aan)betaling.
4.2 Het ontbreken van een schriftelijk akkoord betekent niet dat er geen opdracht is verleend. Op het moment dat de feitelijke dienstverlening door opdrachtnemer is gestart, betekent dit ook dat akkoord is gegeven op de dienstverlening (zoals overeengekomen).

5. Inspanningsverplichting
5.1 Opdrachtnemer zal de door haar te leveren diensten naar allerbeste inzicht en vermogen uitvoeren. Het gaat hier om een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat opdrachtnemer niet garant staat of kan staan voor het succes van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel/verlangen.
5.2 Om de kwaliteit van de begeleiding zo hoog mogelijk te houden investeert opdrachtnemer doorlopend in haar eigen ontwikkeling als deskundige professional. Uiteindelijk is het resultaat van de samenwerking afhankelijk van de inzet en het proces van de opdrachtgever.

6. Bedenktijd en inschrijving
6.1 Voor de workshop familieopstellingen geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen mag de opdrachtgever inschrijving zonder opgave van reden annuleren. Dit kan tot maximaal 30 dagen voor de start van de workshop.
6.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever een bevestiging van aanmelding per mail heeft ontvangen is hij/zij definitief ingeschreven voor de workshop.

7. Tarieven, kosten en prijzen
7.1
 In de offerte en/of andere publicaties (website) van opdrachtnemer staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door opdrachtnemer voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
7.2 De prijzen zijn inclusief BTW.

8. Facturering en betalingsvoorwaarden
8.1 De activiteiten worden tijdens het aanmelding via website aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betaling is tevens de garantie voor je plaats in de workshop.
8.2 Mocht de opdrachtgever zich via andere wegen aanmelden, dient de betaling van de factuur door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen voldaan worden.
8.3 Indien betaling na een 1e herinnering niet wordt voldaan, kan de opdracht eenzijdig door opdrachtnemer worden stopgezet, dit zonder dat opdrachtnemer naar opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
8.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan opdrachtnemer of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door opdrachtnemer te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever.

9. Annulering of het verzetten van dage
9.1 Na bevestiging van de aanmelding en na het verloop van de 14-daagse bedenktijd is annulering niet meer mogelijk.
9.2 Is de opdrachtgever onverwacht verhinderd dan mag hij/zij het verzoek indienen om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum indien mogelijk en als daar nog plaats is, mits:
a. Het factuurbedrag voor de workshop betaald is;
b. Dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop aangegeven wordt;
c. De verplaatsing binnen 6 maanden na factuurdatum plaatsvindt.
d. Bij korter dan 5 werkdagen van tevoren kan er niet meer aan het verzoek voor verplaatsing voldaan worden en kan er niet worden doorgeschoven naar een andere datum. De opdrachtgever dient dan het gehele bedrag voor de activiteit te voldoen.
9.3 Indien de begeleider niet in staat is de gehele workshop te geven (bij ziekte, te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden), mag de opdrachtgever deelname verzetten naar een latere workshop of krijgt hij/zij de betaling geheel terug.

10. Veiligheid, integriteit en privacy
10.1
De opdrachtnemer heeft de veiligheid en integriteit van elke deelnemer nadrukkelijk op het oog. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
10.2 Alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de familieopstelling of individuele begeleiding gedeeld wordt, wordt met het grootste respect en vertrouwen behandeld. De opdrachtnemer heeft een zwijgplicht. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden. De uitzondering hiervan is als de persoon zelf of iemand anders in gevaar is.
10.3 De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de familieopstelling of individuele begeleiding afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.
10.4 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
10.5 Opdrachtnemer houdt zich aan de AVG privacywetgeving en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
10.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht in algemeenheid casussen als voorbeeld aan te dragen aan collega’s tijdens de intervisie- of supervisiemomenten. Hierin zullen geen namen worden gebruikt of details worden besproken die te herleiden zijn naar specifieke personen.

11. Klachtenprocedure
11.1 Wanneer je onverhoopt klacht hebt over een workshop of begeleiding of over de werknemer en kom je er in mondeling overleg niet uit, dan kan een klacht per e-mail aan ons gestuurd worden. De klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.
11.2 De klacht zal zo spoedig mogelijk behandeld worden, met een uiterlijke termijn van 3 weken, uitgezonderd vakantietijd.
11.3 Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.

12. Bijzondere bepalingen
12.1
 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: 1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven; 2. zullen Psychologiepraktijk Betuwe en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De Chamotte 4a
4191 GT Geldermalsen

06 251 244 12
info@psychologiepraktijkbetuwe.nl

© 2023 - 2024 Psychologiepraktijk Betuwe | Alle rechten voorbehouden

Grafisch ontwerp door MARA Branding & Design | Website door Buro Kriebels